ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จักรพันธ์ ปิ่นทองอาจารย์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ณัฐภัทร กาญจนเรืองรองอาจารย์
2 บรรพจน์ มีสาอาจารย์
3 วีระพล ทับทิมดีอาจารย์
4 เษกสรร สิงห์ธนูอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 บุญส่ง พลสัมฤทธิ์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University