ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สมศักดิ์ คำมาผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ดร. นรินทร์ กุลนภาดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ประพฤทธิ์ สุพรอาจารย์
2 กาหลง บัวนาคอาจารย์
3 สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์อาจารย์
4 ชัชวาล นิมโรธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University