ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ประยุทธ อินแบนอาจารย์
2 ภูมิพัฒน์ ก๋าคำผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์อาจารย์
2 สุรพงษ์ แก่นมณีอาจารย์
3 สุรกิจ ทองสุกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University