ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์อาจารย์
2 สราวุธ อิศรานุวัฒน์อาจารย์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 วิชาญ ตอรบรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 อัญชลี ชนะค้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จริยา แผลงนอกอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University