ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ศรินยา ประทีบชนะชัยผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ประเวช เชื้อวงษ์อาจารย์
2 ดร. ชัชวาล มงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. สุธี ประจงศักดิ์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประธานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2 ดร นภดล เชนะโยธินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University