ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สำนักงานคณบดี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วิไลจิตร รุ่งศรีวรวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 ศิริพร อัศวจารุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 กาญจนา พึ่งผลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 สมพร ศิริวรานักวิชาการศึกษา
5 วาริน ภารสุคนธ์นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษรเจ้าหน้าที่ธุรการ
2 อรรณพ เจริญศิลป์อาจารย์
3 นวพร ม่วงทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 วรรณา วงษ์ศรีคนงาน
5 ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์พนักงานห้องปฏิบัติการ
รวมบุคลากรทั้งหมด 11 คน


Rajabhat Rajanagarindra University