ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วนิดา รุ่งแสงอาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธนเดช กังสวัสดิ์อาจารย์
2 ดร. นิชชิชญา นราฐปนนท์อาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุพรรัตน์ วงษ์ศรีอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 4 คน


Rajabhat Rajanagarindra University