ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 นภรภิสฎ์ ลัภกิตโรอาจารย์
2 สุขิฏฐา วิริยะไกรกุลอาจารย์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธนัช ถิ่นวัฒนากูลอาจารย์ ประธานสาขาวิชานิเทศาสตร์
2 ปิยะภัทร คงแสนคำอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ณฐ สบายสุขอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University