ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ครรชิต มาระโภชน์อาจารย์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา
2 ไตรภพ โคตรวงษาอาจารย์
3 ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์อาจารย์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา
4 รัชฎาพร วงษ์โสพนากุลอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ทักษินาฏ สมบูรณ์อาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University