ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กรรณิการ์ มาระโภชน์อาจารย์ 5
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธรรมรัตน์ สิมะโรจนาอาจารย์ รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
2 ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์อาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธรรมรัตน์ สิมะโรจนาอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จัดการ หาญบางอาจารย์
2 สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์อาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University