ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วัฒนา พิลาจันทร์อาจารย์ ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2 ดร. สินีนาถ เริ่มลาวรรณอาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 คมสันต์ ธีระพืชอาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2 พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาอาจารย์
3 วัชราภรณ์ สิงห์สำราญอาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 รัตติญา ละเต็บซันอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ชุติมา นุตยะสกุลอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์อาจารย์
2 ปฏิญญา ฤทธิฤาธรอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 9 คน


Rajabhat Rajanagarindra University