ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาการจัดการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ณัฐพล บัวเปลี่ยนสีอาจารย์ 5
2 สุชานาถ พัฒนวงศ์งามอาจารย์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วิชุดา จันทร์เวโรจน์อาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 3 คน


Rajabhat Rajanagarindra University