ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาการตลาด วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุพาพร ลอยวัฒนากูลอาจารย์
2 อรนุช กฤตยขจรสกุลอาจารย์ ประธานสาขาวิชาการตลาด
3 อัญชลี ลุนแจ่มอาจารย์
4 ดร. อำนวย ปาอ้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 นิลาวัลย์ สว่างรัตน์อาจารย์
2 ปรัชญาเมธี เทียนทองอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University