ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาการเงินและการบัญชี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศอาจารย์
2 อัจนา ปราชญากุลอาจารย์
3 ดวงฤดี จำรัสธนสารอาจารย์
4 สิริวรรณ ชวลิตเมธาอาจารย์ ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี
5 พิศิษฐ เมลานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จิรัฏฐ์ เหมือนวิหารอาจารย์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อโนชา กรันย์ชาครบรรณารักษ์
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กรรณิการ์ มาระโภชน์อาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 8 คน


Rajabhat Rajanagarindra University