ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดาเรศ วีระพันธ์อาจารย์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 ประสาน นันทะเสนอาจารย์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กิตติวงค์ สาสวดอาจารย์ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จารุต ฐิติวรอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 4 คน


Rajabhat Rajanagarindra University