ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สำนักงานผู้อำนวยการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จิริยา ตันเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นุจรี ฮีมหมัดนักวิชาการศึกษา -
3 เสาวลักษณ์ อยู่สุขเจ้าหน้าที่วิจัย
4 ภรพัทธ์ บัวพันธ์เจ้าหน้าที่วิจัย -
รวมบุคลากรทั้งหมด 4 คน


Rajabhat Rajanagarindra University