ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สาลินี บุญนาคเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 สมพร มานะวะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จุฑารัตน์ บัตรเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 จันจิรา ยุทธหาญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อรวรรณ สงวนทรัพย์คนงาน
2 บังอร เนตรโรจน์คนงาน
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University