ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สำนักงานผู้อำนวยการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อุดม คุ้มภัยบุคลากร หัวหน้าสำนักงาน
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 น้ำฝน กอบประดิษฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 สุมินตรา คางดวงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 ชาญชัย ศิริงามเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
4 สายชล พุทธฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 ภูมิพัฒน์ จันทกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 พรทิพย์ ควรประกอบกิจนักวิชาการศึกษา
7 ธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์นักวิชาการศึกษา
8 ฉลอง รุ่งศิรินักวิชาการศึกษา
9 ศรีไพบูลย์ จันทรนักวิชาการศึกษา นายทะเบียน
10 ศิริพร ขจรพันธ์นักวิชาการศึกษา
11 โกเมศ กุลอุดมโภคากุลนักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมฯ
12 บังอร จีนภักดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์
13 เสรี จีนภักดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานทะเบียน
14 ธงชัย หอมชื่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์
15 ธนา จันทรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 จรีรัตน์ ธรรมมาผู้ปฏิบัติงานบริหาร
17 ยุพิน เวฬุคามกุลผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 เอมอร พุ่มประเสริฐพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 3
2 ประกายแก้ว พ่วงทรัพย์พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 3
รวมบุคลากรทั้งหมด 20 คน


Rajabhat Rajanagarindra University