ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สำนักงานผู้อำนวยการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข
2 อรวรรณ เล็กชะอุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
3 ณัฐปนนท์ สิงห์ยศนักวิชาการศึกษา ข
4 สุรพล โต๊ะสีดาเจ้าหน้าที่วิจัย ข
5 นวลลออ อนุสิทธิ์นักวิชาการช่างศิลป์ ข
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University