ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักงานผู้อำนวยการ รหัสรายงาน : P05
ปริญญาตรี จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 ประภัสสร จันทร์แก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

รวมบุคลากรทั้งหมด 1 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,