ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานบริหารทั่วไป รหัสรายงาน : P05
ปริญญาตรี จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 สาลินี บุญนาคเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
2 สมพร มานะวะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คบ. การศึกษาปฐมวัย
3 จุฑารัตน์ บัตรเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4 จันจิรา ยุทธหาญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.บริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
ต่ำกว่าอนุปริญญา จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 อรวรรณ สงวนทรัพย์คนงาน มัธยมศึกษาปีที่ 3
2 บังอร เนตรโรจน์คนงาน

รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,