ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานวิทยบริการ รหัสรายงาน : P05
ปริญญาตรี จำนวน 8 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 - อัมพร คัมภีระธัมพนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 1 3กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
2 ทัศนีย์ กระโจมบรรณารักษ์ บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การบริหารงานทั่วไป)
3 อัญชลี วัฒนะกุลบรรณารักษ์ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
4 อัญชุลี วิจิตรเจริญบรรณารักษ์ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
5 วาสนา เทียนกุลบรรณารักษ์ คบ. บรรณารักศาสตร์
6 สมหมาย สุขเกษมบรรณารักษ์ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
7 ธีรพล ปฏิแพทย์บรรณารักษ์ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - ลาศึกษาต่อ
8 ปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์บรรณารักษ์ ศศ.บ สารสนเทศศึกษา
อนุปริญญา จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 ธารทิพย์ แสงมาศผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปวส. คหกรรมศาสตร์
ต่ำกว่าอนุปริญญา จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 จรวยพร แก้วเข้มพนักงานห้องสมุด ปวช. สาขาการบัญชีและบริการธุรกิจสถานพยาบาล

รวมบุคลากรทั้งหมด 10 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,