ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสรายงาน : P05
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 ดร. เกียรติชัย สายตาคำอาจารย์ 5
ปริญญาตรี จำนวน 14 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 ชนิตสิรี โพธิ์เงินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต เอกสารสนเทศศึกษา
2 บุญญา วาสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสหกรรม)
3 นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 หนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
5 จิรา บุญจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 สันติชัย วงษ์สุวรรณนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 พิไลพร วงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
8 ปฐมพงศ์ จันพิทักษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ควท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
9 จักรภพ ยิ้มงามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)
10 ประสาร โปร่งธุระนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ควธ.บ.บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร๋ธุรกิจ)
11 พงศ์พันธ์ สุวรรณเตมีย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -
12 พสิษฐ์ สุขใยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
13 พรศักดิ์ เวชเจริญนักวิชาการคอมพิวเตอร์ -วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ภิญโญ สารนาถวิศวกร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
อนุปริญญา จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 ชัยวัฒน์ เตียวประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 ธนนท์ หริการบัญชรช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปวท. ประกาศวิชาชีพเทคนิค

รวมบุคลากรทั้งหมด 17 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,