ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 18 % 538 %18 %18 %13
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด151113
  ร้อยละ8 38 8 8
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะครุศาสตร์
  สำนักงานคณบดี   100.00%
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   .00%
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   .00%
  สาขาวิชาภาษาไทย   .00%
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   .00%
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   .00%
  สาขาวิชาสังคมศึกษา   .00%
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   .00%
  สาขาวิชาภาษาจีน   .00%
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   .00%
  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   .00%
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   .00%
  สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   .00%
  สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา   .00%
  สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา   .00%
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University