ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 114 % 686 %0 %0 %7
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด16007
  ร้อยละ14 86
  ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2562

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สำนักงานคณบดี   100.00%
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)   .00%
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)   .00%
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)   .00%
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)   .00%
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)   .00%
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University