ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 % 111 %333 %0 %9
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 • 1100 % 0 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • 0 % 0 %150 %0 %2
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด124013
  ร้อยละ8 15 31
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สำนักงานคณบดี   69.23%
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   .00%
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   .00%
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   .00%
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   .00%
  สาขาวิชาศิลปกรรม   7.69%
  สาขาวิชาดนตรีสากล   .00%
  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย   .00%
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   .00%
  สาขาวิชาสังคมศึกษา   .00%
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์   .00%
  สาขาวิชาภาษาไทย   .00%
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน   7.69%
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   15.38%
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   .00%
  สาขาวิชานิติศาสตร์   .00%
  สาขาวิชารัฐศาสตร์   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University