ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 111 % 0 %333 %0 %9
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • 0 % 0 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด103010
  ร้อยละ10 30
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
  สำนักงานคณบดี   90.00%
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   .00%
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   .00%
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   .00%
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   .00%
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   .00%
  สาขาวิชาการจัดการ   .00%
  สาขาวิชาการตลาด   .00%
  สาขาวิชาการเงินและการบัญชี   10.00%
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University