ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 17 % 1286 %0 %17 %14
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาเคมี
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 0 % 0 %1100 %0 %1
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด1151118
  ร้อยละ6 83 6 6
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำนักงานคณบดี   77.78%
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)   .00%
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)   5.56%
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   .00%
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์   .00%
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   .00%
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์   .00%
  สาขาวิชาชีววิทยา   5.56%
  สาขาวิชาเคมี   .00%
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา   5.56%
  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ   .00%
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   .00%
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   5.56%
  สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University