ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • 1100 % 0 %0 %0 %1
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • 0 % 233 %233 %0 %6
 • กลุ่มงานวิทยบริการ
 • 0 % 110 %330 %110 %10
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 0 % 425 %319 %0 %16
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด178133
  ร้อยละ3 21 24 3
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานผู้อำนวยการ   3.03%
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   18.18%
  กลุ่มงานวิทยบริการ   30.30%
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   48.48%
  ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University