ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • 211 % 1689 %0 %0 %18
  รวมทั้งหมด2160018
  ร้อยละ11 89
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/6/2561

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานผู้อำนวยการ   100.00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University