ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • 0 % 5100 %0 %0 %5
  รวมทั้งหมด05005
  ร้อยละ 100
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
  สำนักงานผู้อำนวยการ   100.00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University