ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 % 360 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาชีพครู
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด03005
  ร้อยละ 60
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
  สำนักงานคณบดี   100.00%
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   .00%
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ   .00%
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   .00%
  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   .00%
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   .00%
  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   .00%
  สาขาวิชาชีพครู   .00%
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   .00%
  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   .00%
  สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา   .00%
  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   .00%
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   .00%
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   .00%
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University