ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์
 • 0 % 2100 %0 %0 %2
 • กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด02002
  ร้อยละ 100
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
  กลุ่มงานอำนวยการ   .00%
  กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์   100.00%
  กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล   .00%
  กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา   .00%
  กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก   .00%
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร  Rajabhat Rajanagarindra University