ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

--- No data ---
ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567

กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากรRajabhat Rajanagarindra University