ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงาน : งานนิติกร ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

--- No data ---
ข้อมูล ณ วันที่ 23/5/2561

กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน งานนิติกร
หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร



Rajabhat Rajanagarindra University