ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักงานอธิการบดี รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • กองกลาง
 • 109 53.7% 80 39.4% 4 2.0% 10 4.9% 203
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 1 6.3% 12 75.0% 3 18.8% 0 .0% 16
 • กองนโยบายและแผน
 • 0 .0% 7 63.6% 4 36.4% 0 .0% 11
 • ช่วยราชการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด110991110230
  คิดเป็นร้อยละ47.8343.044.784.35


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,