ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 0 .0% 0 .0% 1 20.0% 4 80.0% 5
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 6 66.7% 3 33.3% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 0 .0% 0 .0% 8 100.0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 0 .0% 0 .0% 5 83.3% 1 16.7% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 0 .0% 0 .0% 5 83.3% 1 16.7% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
  รวม บุคลากรทั้งหมด0632644
  คิดเป็นร้อยละ.0013.6472.7313.64


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,