ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 9.1% 7 63.6% 2 18.2% 1 9.1% 11
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 .0% 0 .0% 2 50.0% 2 50.0% 4
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 0 .0% 2 33.3% 4 66.7% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 0 .0% 0 .0% 7 77.8% 2 22.2% 9
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 .0% 0 .0% 2 66.7% 1 33.3% 3
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 .0% 0 .0% 5 83.3% 1 16.7% 6
 • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • 0 .0% 1 12.5% 6 75.0% 1 12.5% 8
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • 0 .0% 0 .0% 3 75.0% 1 25.0% 4
  รวม บุคลากรทั้งหมด11041961
  คิดเป็นร้อยละ1.6416.3967.2114.75


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,