ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 15 100.0% 0 .0% 0 .0% 15
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 0 .0% 0 .0% 8 100.0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 0 .0% 1 9.1% 9 81.8% 1 9.1% 11
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 0 .0% 1 6.3% 11 68.8% 4 25.0% 16
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 0 .0% 0 .0% 7 77.8% 2 22.2% 9
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2 100.0% 2
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 0 .0% 0 .0% 9 90.0% 1 10.0% 10
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 0 .0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25.0% 8
 • สาขาวิชาเคมี
 • 0 .0% 0 .0% 6 54.5% 5 45.5% 11
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 1 25.0% 0 .0% 2 50.0% 1 25.0% 4
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 0 .0% 0 .0% 4 80.0% 1 20.0% 5
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 0 .0% 1 16.7% 2 33.3% 3 50.0% 6
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 0 .0% 0 .0% 7 87.5% 1 12.5% 8
  รวม บุคลากรทั้งหมด1197523118
  คิดเป็นร้อยละ.8516.1063.5619.49


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,