ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 14 100.0% 0 .0% 0 .0% 14
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 0 .0% 0 .0% 8 100.0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 0 .0% 1 9.1% 9 81.8% 1 9.1% 11
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 0 .0% 1 6.7% 10 66.7% 4 26.7% 15
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 0 .0% 0 .0% 7 77.8% 2 22.2% 9
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2 100.0% 2
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 0 .0% 0 .0% 8 88.9% 1 11.1% 9
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 0 .0% 1 14.3% 4 57.1% 2 28.6% 7
 • สาขาวิชาเคมี
 • 0 .0% 0 .0% 6 42.9% 8 57.1% 14
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 1 25.0% 0 .0% 2 50.0% 1 25.0% 4
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 0 .0% 0 .0% 3 100.0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 0 .0% 1 20.0% 2 40.0% 2 40.0% 5
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 0 .0% 0 .0% 5 83.3% 1 16.7% 6
  รวม บุคลากรทั้งหมด1186924112
  คิดเป็นร้อยละ.8916.0761.6121.43


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,