ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 0 .0% 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 4
    รวม บุคลากรทั้งหมด04004
    คิดเป็นร้อยละ.00100.00.00.00


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,