ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 2 9.1% 16 72.7% 4 18.2% 0 .0% 22
    รวม บุคลากรทั้งหมด2164022
    คิดเป็นร้อยละ9.0972.7318.18.00


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,