ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 2 9.5% 15 71.4% 4 19.0% 0 .0% 21
    รวม บุคลากรทั้งหมด2154021
    คิดเป็นร้อยละ9.5271.4319.05.00


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,