ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 2 10.0% 16 80.0% 2 10.0% 0 .0% 20
    รวม บุคลากรทั้งหมด2162020
    คิดเป็นร้อยละ10.0080.0010.00.00


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,