ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 2 10.5% 13 68.4% 4 21.1% 0 .0% 19
    รวม บุคลากรทั้งหมด2134019
    คิดเป็นร้อยละ10.5368.4221.05.00


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,