ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 0 .0% 2 40.0% 3 60.0% 0 .0% 5
    รวม บุคลากรทั้งหมด02305
    คิดเป็นร้อยละ.0040.0060.00.00


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,