ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 7
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาชีพครู
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด04127
  คิดเป็นร้อยละ.0057.1414.2928.57


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,