ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์
 • 0 .0% 3 75.0% 0 .0% 1 25.0% 4
 • กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด03014
  คิดเป็นร้อยละ.0075.00.0025.00


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,