ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา มรภ. บางคล้า รหัสรายงาน : P05
ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : มรภ. บางคล้า ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานอธิการบดี(บางคล้า)
  • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
    รวม บุคลากรทั้งหมด00000
    คิดเป็นร้อยละ0000


    Rajabhat Rajanagarindra University


    422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,