ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • กองกลาง
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กองนโยบายและแผน
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • ช่วยราชการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวมทั้งหมด10001
  คิดเป็นร้อยละ100.00.00.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2562  Rajabhat Rajanagarindra University