ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • กองกลาง
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กองนโยบายและแผน
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • ช่วยราชการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวมทั้งหมด00000
  คิดเป็นร้อยละ0000
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567  Rajabhat Rajanagarindra University