ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • 4 66.7% 2 33.3% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
 • 4 80.0% 0 .0% 1 20.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 4 66.7% 1 16.7% 1 16.7% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • 5 71.4% 2 28.6% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 19 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 19
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • 5 83.3% 0 .0% 1 16.7% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 5 62.5% 2 25.0% 1 12.5% 0 .0% 8
  รวมทั้งหมด76114091
  คิดเป็นร้อยละ83.5212.094.40.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567  Rajabhat Rajanagarindra University