ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • 3 60.0% 2 40.0% 0 .0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด2740031
  คิดเป็นร้อยละ87.1012.90.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 22/11/2560  Rajabhat Rajanagarindra University