ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 3 50.0% 3 50.0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 3 60.0% 2 40.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 • 3 60.0% 2 40.0% 0 .0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด2480032
  คิดเป็นร้อยละ75.0025.00.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/9/2562  Rajabhat Rajanagarindra University