ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 8 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 3 60.0% 2 40.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 4 66.7% 2 33.3% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 • 4 66.7% 2 33.3% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (วศ.บ.)
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด2870035
  คิดเป็นร้อยละ80.0020.00.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567  Rajabhat Rajanagarindra University