ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 12 85.7% 2 14.3% 0 .0% 0 .0% 14
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 13 92.9% 1 7.1% 0 .0% 0 .0% 14
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 6 85.7% 1 14.3% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • 6 85.7% 1 14.3% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์
 • 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
 • กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 • 5 71.4% 2 28.6% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
  รวมทั้งหมด6970076
  คิดเป็นร้อยละ90.799.21.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567  Rajabhat Rajanagarindra University