ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 8 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 9 90.0% 1 10.0% 0 .0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 13 86.7% 0 .0% 2 13.3% 0 .0% 15
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 8 88.9% 1 11.1% 0 .0% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 7 77.8% 2 22.2% 0 .0% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาเคมี
 • 11 78.6% 3 21.4% 0 .0% 0 .0% 14
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 2 66.7% 1 33.3% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 3 75.0% 1 25.0% 0 .0% 0 .0% 4
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด79122093
  คิดเป็นร้อยละ84.9512.902.15.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 23/9/2562  Rajabhat Rajanagarindra University